Hemşirelik Hizmetleri

Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği

İnsanların temel gereksinimleri birbirinin aynıdır, ancak birbirinin aynı iki insan yoktur. Bu nedenle hemşire, hastanın gereksinimlerini o bireye özgü olarak değerlendirip, uygun bakım vermelidir.(Virginia Henderson)

Günümüzde toplumun sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında, etkin ve verimli hizmet anlayışı ön plana çıkmıştır. Etkin ve verimli hizmet tüm sağlık çalışanlarının aynı doğrultuda ve standartta, bilimsel gelişmelere dayalı hizmet vermesi ile mümkündür. Etkin sağlık bakım hizmetini vermede hemşirenin rolü tartışmasız büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) hemşireyi tanımlarken: "Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan, sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarının geliştirilmesi ve uygulamasına katkı sağlayandır" şeklinde ifade etmektedir.

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hemşirelik eğitim ve uygulamalarında köklü gelişmeler kaydedilmektedir. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde, 2007 yılında değişen Hemşirelik Yasası ve 2011'de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği mesleki gelişmelere önemli katkılar sağlamaktadır.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü olarak tüm bu gelişmeler ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda, her zaman daha iyi hasta bakımını amaçlayarak hareket ediyoruz. Amacımıza ulaşmak için profesyonelliği benimsemiş hemşireler olarak hastalarımızın hayatlarına dokunurken insana hizmet sunduğumuzu unutmuyoruz.

 

Eğitim ARGE Birimi

Sağlıkta Kalite Standartları ve Verimliliğin ön gördüğü  ve  hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan eğitim ihtiyaçlarını belirler,  planlar, koordine eder, yürütür, takip eder, katılımcılara ilişkin kayıtları tutar, değerlendirir ve faaliyet raporlarını hazırlar.  Diyabet Okulu gibi hasta–hasta yakını ve halkımıza yönelik eğitimleri planlar ve ilgili kişilerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesini koordine eder. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılmasını sağlar.

Hastanede göreve başlayan tüm personelin; hastanemize ve görevine uyum sürecini kolaylaştırır, hastanemizin kurum kültürünü, genel kurallarını ve uygulamalarını aktarır, genel oryantasyon eğitimlerini planlar, yürütür ve değerlendirir. Staj yapacak öğrencilerin; kuruma kabulünü sağlar ve oryantasyon eğitimini yapar Birim sorumlularıyla birlikte öğrencilerin denetimini sağlar.

Sertifika programları, kurs, eğitim, seminer, konferans, kongre ve sempozyumların kurum içinde duyurusunu yapar ve bunun için gerekli koordinasyonu sağlar.

 

Klinik Hemşireliği

Bireyin pre-op post-op ve taburculuk dönemlerinde hemşirelik girişimleriyle karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirleyip hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda hemşirelik bakımını kalite standartları çerçevesinde, çağdaş hemşirelik hizmetleriyle planlar, uygular, bakımın kalitesini ve sonuçlarını değerlendirip gerekli iyileştirmeleri yapar sağlık hizmeti sunumunda etik ilkeler doğrultusunda görevini yerine getirir.

Hastanemizde, klinik uygulamalarında hemşirelik girişimsel işlemleri manuel ve dijital ortamda dökümante edilmektedir.

Klinikte kullandığımız kalite göstergeleri:

•           Düşen Hasta Oranı

•           Bası Yarası Oluşan Hasta Oranı

•           İlaç Uygulama Hataları Oranı

•           Post-Oparatif Solunum Yetmezliği Oranı

Hastalarımızın yatak başlarında merkezi bilgisayar sistemine bağlı çalışan Hemşire Çağrı Sistemi bulunmaktadır. Hastanın hemşireye ulaşmasını sağlayan sistemde, hemşire bankosunda çağrıyı gösteren merkezi ışıklı ve sesli uyarı sistemimiz vardır. Hemşire çağrı sistemi ile hastalarımız hemşirelerine yatak başlarından banyo ve lavabodan ulaşabilmektedir.

Hastanemizin fiziki konumu itibarıyla özel durumlar dışında refakat kabul edilmemektedir. Bu amaçla her koğuşta 24 saat hizmet veren eğitimli elemanlarımız bulunmaktadır.

 

 

 

Enfeksiyon Hemşireliği

Hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Morbidite ve mortalitenin yanısıra, hastanın hastanede yatış süresinin uzamasına ve tedavi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hastane enfeksiyonları tıp ve hemşirelik alanında her zaman güncelliğini korumuştur. Hastane enfeksiyonlarının önemine paralel olarak gelişen bir diğer kavram da, enfeksiyon kontrol hemşireliğidir. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi hastane enfeksiyonlarının kontrolü için anahtar özellik taşıyan kişidir. Hastane enfeksiyonları, çağdaş toplumların önemli bir sorunu olduğuna göre sorunun çözümlenmesinde kilit görevi bulunan hemşirenin nitelikleri son derece önemlidir.

 

 

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ

11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’’ ne göre Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin görevleri:

a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,

c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,

f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,

h) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,

ı) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.

 

Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sürveyans ve kayıt,

b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,

c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,

d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,

e)Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü.

 

HASTANEMİZDE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARI

Hastanemizde aktif, prospektif, kapsamlı, hastaya ve laboratuara dayalı Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Programı gerçekleştirilmektedir. Servis Enfeksiyonları ve Prosedür spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonları takibi yapılmaktadır. Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonları kapsamında hastanemizde yapılan Kalça Protezi, Diz Protezi, Kırıkların Açık Fiksasyonu, Laminektomi ve Spinal Füzyon ameliyat gruplarının takibi yapılmakta ve verileri girilmektedir. Sürveyans verilerinin kayıtlarının tutulmasında Refik saydam hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı tarafından geliştirilen UHESA (Ulusal Hastane Enfeksiyonları surveyans ağı ) kullanılmaktadır. Enfeksiyon Kontrol Ekibimizce 3’er aylık dönemler halinde hazırlanan Hastane Enfeksiyonları Sürveyans verileri Başhekimlik ve Klinik Şefleri bilgisine sunulmakta ve komisyon üyeleri ile paylaşılmaktadır. Ayrıca Hastane Enfeksiyonları Sürveyans sonuçları hastanemiz web sitesinde de 3 aylık dönemlerde grafikler halinde yayınlanmakta ve duyuru panoları ile de paylaşılmaktadır.

Hastane enfeksiyonlarını önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Hizmet içi eğitimler ve oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilmekte, tüm hastane çalışanlarını kapsayan bir Eğitim Programı planlanmaktadır.

Eğitim programında aşağıdaki konulara yer verilmektedir:

1.         Hastane Enfeksiyonları ve Önemi

2.         El Hijyeni

3.         Tıbbi Atıklar

4.         Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları ve Önlenmesi

5.         İzolasyon Önlemleri

6.         Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar

7.         Güncel Enfeksiyon Hastalıkları

Sağlık çalışanlarının görev sırasında kesici delici alet ve enfekte materyallerle yaralanmalarına ilişkin kayıtlar tutulmakta, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Hastaneye yeni başlayan personelin serolojik incelemeleri yapılarak, gerekli aşılama programı uygulanmakta ve takipleri yapılmaktadır.

Enfeksiyon Kontrol Komitemizce 3’er aylık dönemler halinde El Hijyeni 5 Durum Kuralı Gözlem Formu kullanılarak en az 30 hastane çalışanı üzerinde gözlem yapılmakta, gözleme ilişkin sonuçlar tablo ve grafik halinde tüm bilgilendirme panolarına asılmakta, ayrıca iç iletişim ağından tüm personelle paylaşıma sunulmaktadır.

 

Acil Servis Hemşireliği

Acil Servis Hemşiresi ortopedik problem oluşmuş, teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta/yaralı bireylerin acil ünitesine kabulünü sağlayan, gerekli hemşirelik bakımını etik kurallar çerçevesinde uygulayan hemşiredir.

Hastanemizin Acil Servisinde çalışan hemşirelerimiz; pratik ve seri çalışan, her türlü acil vakaya anında müdahale etme becerisine sahip, donanımlı, acil eğitim programlarından geçmiş acil bakım hemşiresi sertifikası olan, her türlü tıbbi girişimde bulunabilen, teknolojik gelişimleri takip eden eğitimli kişilerden oluşmaktadır.

Acil Servis Hemşiresi, hastaların hızlı fiziksel değerlendirilmesini yapar, verileri değerlendirir, sonuçları kaydeder. Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirler. Yatışına karar verilen hastaları ve ameliyata alınacak hastaları kurum içi transfer prosedürüne göre naklini gerçekleştirir

 

Yoğun Bakım Hemşireliği

Yoğun bakım, ciddi hastalıklar/acil bir olayın meydana gelmesiyle sağlığı bozulan hastamıza son teknolojik imkanlar ve yoğun bakım bilgisiyle bakım verilmesi gereken birimimizdir.

Yoğun bakım hemşiresi, vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan, yoğun bakımda kullanılan her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanma bilgi ve becerisiyle donanımlı hemşiredir.

Yoğun bakım Ünitemizde hayati bulgulardaki ani değişiklikleri zamanında fark edip gerekli önlemleri alabilen, modern yaşam destek birimlerini kullanma ve yaşamsal bulguları takip etme konularında yetişmiş hemşirelerimiz bu görevi yürütmektedir.

 

 

 

 

Ameliyathane Hemşireliği

Ameliyathane hemşireliği cerrahinin başlangıcından itibaren ayrı olan ve gelişen bir sürecin adıdır. Ameliyathane hemşireliği herşeyden önce bir yaşam biçimidir. Kişisel yeteneklerle beslenen, duygularla büyüyen ve eğitimle gelişen bir kavramdır.

Ameliyathane Hemşirelerimiz; çağdaş hemşirelik felsefesi ve kavramlarını özümseyen, ekip çalışması ve takım ruhuna sahip, kritik düşünme becerilerini kullanabilen, kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştiren kişilerden oluşmaktadır.

Ameliyathane hemşireliği teknolojik gelişmeler doğrultusunda belirlenen standartlar ve prensipler doğrultusunda,  sirküle ve scrup hemşirelik hizmetleri olarak yürütülmektedir.

 

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Diyabet Eğitim Hemşireliği, Diabetus Mellitus tanısı almış yatan hastaların eğitiminde; ilaç kullanım ilkeleri, beslenme diyet programına uyumun önemi ve insülin kullanımına başlandığı takdirde, insülin kullanım protokol ilkeleri ve kontrol tarihlerinin önemi vurgulanır, takip edilir ve kayıt altına alınır. Taburcu olmadan re-konsültasyon edilerek başlanan insülin tedavisinin planlama süreci takip edilir.                                     

Poliklinikte ayaktan takibi yapılan, özellikle yeni insülin tedavisi başlanan hastanın genel diyabet eğitimi, beslenme kuralları ve insülin kullanma ilkeleri hakkında eğitim verilir. Yine kan şekeri düzeyi kontrolü ve doktor takip, kontrol konusu önemle vurgulanır.

Hemovijilans Hemşireliği

Hastanemizde gerçekleştirilen tüm kan ve kan ürünü transfüzyonu esnasında; alıcıda gerçekleşebilecek bütün istenmeyen reaksiyonları ve transfüzyon aşamalarında meydana gelen istenmeyen olayları, “Tranfüzyon İzlem Formu” ile takip eder.  Ayrıca donörlerin takibini de sağlamaya yardımcı olur. Hemovijilans Hemşireliği’nin ana hedefi transfüzyon güvenliğini sağlamaktır. Transfüzyon güvenliği ile ilgili periyodik olarak personele hizmet içi eğitimler düzenler, iyileştirme çalışmalarında bulunur.